Car Model: 16 Seats (Ford Transit New) 

Price: 700,000đ

Car Model: 16 Seats (Toyota)

Price: 600.000đ

Car Model: 7 Seats (Inova)

Price: 600.000đ

From Đà Nẵng to Linh Ứng, to Ngũ Hành Sơn – Back to Đà Nẵng