Loại Xe: 16 ghế ngồi (Ford Transit New) 

Giá: 1.300,000đ

Loại Xe: 16 ghế ngồi (Toyota)

Giá: 1.100.000đ

Loại Xe: 7 ghế ngồi (Inova)

Giá: 900.000đ

Từ Đà Nẵng Đến Mỹ Sơn – Về Lại Đà Nẵng